Föreningens stadgar


1. Namn och hemort
Föreningens namn är Dragsfjärds Ungdomsförening rf och den är partipolitiskt neutral. Som föreningens kortnamn används DUF. Föreningens hemort är Kimitoöns kommun. Föreningen är medlem i Åbolands Ungdomsförbund.


2. Syfte
Föreningens syfte är att verka för medlemmarnas trivsel och trygghet. Den vill erbjuda
medlemmarna ett attraktivt fritidsalternativ och vill aktivt medverka i samhällsdebatten. Föreningen har en uppfostrande och socialpedagogisk målsättning, en allmänkulturell inriktning samt en hembygdsinriktad, miljövårdande syftning.


3. Verksamhetsformer
Föreningen förverkligar sitt syfte genom en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Föreningen ordnar samlingar med program, diskussioner, skapande aktiviteter samt föreläsningar och debatter. Föreningen vill erbjuda medlemmarna möjlighet till rekreation och avkoppling i en trivsam miljö. Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intressen.

Föreningen har rätt att motta gåvor och donationer och kan hyra ut sin fastighet till medlemmar och utomstående för olika aktiviteter. Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar och organisationer med liknande målsättning.


4. Medlemmarna
Föreningen har fyra medlemskategorier: ung medlem till och med 14 år, ordinarie medlem från och med 15 år, stödjande medlem som kan vara en person eller sammanslutning med rättsförmåga samt samfundsmedlem som kan vara en registrerad eller oregistrerad förening. Medlem antas av styrelsen på anhållan. Till hedersmedlem kan av föreningens styrelse utses person som gjort sig speciellt förtjänt därav.


5. Uteslutande av medlem ur föreningen
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma eller som trots uppmaning vägrar erlägga medlemsavgiften, kan av styrelsen genom omröstning med enkel majoritet uteslutas och raderas ur medlemsregistret. Därom bör skriftligen meddelas den uteslutna.


6. Utträde ur föreningen
Medlem som avgår ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen. Styrelsen raderar då
medlemmens uppgifter ur medlemsregistret och meddelar skriftligen att så skett.


7. Medlemsavgifter
Årsavgiftens storlek och förfallodag för dess erläggande bestäms av föreningsmötet.
Hedersmedlemmar betalar ingen årsavgift.


8. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande och fem (5) till sju (7) ledamöter samt två (2) suppleanter. Styrelsens medlemmar bör vara medlemmar i föreningen. Styrelsens ordförande väljs av föreningsmötet för ett (1) år i sänder, övriga ledamöter och suppleanter för två (2) år. Av ledamöterna avgår hälften årligen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör och övriga nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott att handha styrelsens löpande ärenden.

Styrelsens möten leds av ordföranden eller vice ordföranden och sammanträder på muntlig eller skriftlig kallelse av ordföranden eller, om denne är förhindrad, på kallelse av viceordföranden när han anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna kräver det. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden och tre ledamöter är närvarande.


9. De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordförande och vice ordförande tillsammans eller endera tillsammans med sekreterare eller kassör.


10.Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet ska underskrivas av styrelsen varefter det tillsammans med andra nödvändiga dokument ska inlämnas till verksamhetsgranskaren för granskning senast 4 veckor före föreningsmötet. Efter verkställd granskning ska granskningsberättelsen överlämnas till föreningens ordförande minst två veckor före föreningsmötet.


11. Föreningens möten
Föreningen håller årsmöte under tiden mars-april. Extra möte hålles så ofta styrelsen finner anledning därtill eller ett sådant för visst ärende skriftligen påyrkas av minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar. Rösträtt med en röst vid föreningens möten har ordinarie medlem som erlagt medlemsavgift, hedersmedlem och stödjande medlem. Rösträtt via ombud är inte möjlig.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestämts i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Ung medlem och samfundsmedlem har rätt att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten men saknar rösträtt. Distansröstning kan utövas under förutsättningar som nämnts i möteskallelsen. Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötesdagen genom annons i tidning som bestämts av föregående föreningsmöte och med anslag på föreningens anslagstavla.


12. Årsmötet
Vid årsmötet behandlas följande frågor:
- mötet öppnas
- konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
- val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
- val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
- föredragningslistan för mötet godkänns
- bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
- beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
- verksamhetsplan, underhållsplan, budget och medlemsavgiftens storlek samt annonsorgan fastställs
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i stället för dem som avgår
- val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för denna
- övriga ärenden som angetts i möteskallelsen. Om en föreningsmedlem vill att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska detta meddelas till styrelsen senast 15.2 så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.


13. Övriga föreskrifter
Utöver dessa stadgar kan föreningens möte utge en mera detaljerad arbetsordning och
förhållningsregler, vilka liksom stadgarna gäller som rättesnöre för föreningens medlemmar och styrelse.


14. Ändring av stadgarna
Föreningens stadgar kan ändras enbart av ordinarie föreningsmöte och fordras därtill att i paragraf 11 nämnda kallelse meddelats att mötet behandlar detta ärende, och att minst ¾ av alla vid mötet avgivna godkända röster har godkänt ändringarna.


15. Upplösning av föreningen
Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av två (2) med minst två (2) veckors mellantid hållna möten varvid det första bör vara ett ordinarie föreningsmöte och vid bägge godkännas med minst ¾ av de godkända avgivna rösterna. I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar någon likartad rättsgiltig organisation eller annat svenskt kulturellt ändamål i Finland.


16. I fall som inte i dessa stadgar bestämts, följs föreningslagens bestämmelser.